onsdag 24 november 2021

Samtal om verktyg för delaktighet


 Det händer en hel del inom styrningen av psykosvården som skall omskapas till att bli en personcentrerad. Det torde innebära att patienterna får en större delaktighet i vården. Dag 1 under psykiatriveckan 2021 handlade om delaktighet dels genom delat beslutsfattande men också genom en effektivare kunskapsförmedling. Det hölls ett mycket intressant samtal kring tre samspelande instrument för kunskapsstyrning när det gäller psykosvård bl a. Det handlar om socialstyrelsens riktlinjer, Vård och insatsproggrammen (VIP) och olka vårdförlopp. Riktlinjerna står för rekommendationerna, VIP handlar om hur man kan göra och vårdförloppen om när man kan eller bör göra en insats. Se samtalet här: Länk

De tre som pratade var väl insatta i arbetet. – Ulrika Toresten, representant i lokal arbetsgrupp (LAG) och nationell arbetsgrupp (NAG) Schizofreni, jobbar på Region Uppsala, Åsa Höij, Hjärnkollambassadör Stockholms län samt representant i nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni och Anna-Maria Lundberg, tidigare representant för NSPH i Nationell arbetsgrupp om ångest och depression.

Vård och insatsprogrammet Schizofreni finns för dig som är patient, närstående, eller på något sätt jobbar med personer som har schizofreni. Det handlar om allt som har vård och stöd när det gäller schizofreni att göra och är kvalitetssäkrat material. Vård och insatsprogrammen är tillgängliga direkt i din dator på en ganska användarvänlig webbplattform. 

Vård och insatsprogrammen är fulla av information som går att söka på ett bra sätt. Det finns program för flera diagnoser än schizofreni, men vi har i den Lokla Arbetsgruppen för schizofreni använt programmet för schizofreni i diskussionerna om vårdförlopp för nyinsjuknade. I denna grupp har IFS Uppsala en representant ända sedan den startde. Vi var också med i diskussionerna kring Socialstyrelsens nya riktlinjer som kom 2019. Då konstaterade vi att det finns stora krav på kommuner och regional vård att skapa samverkan som fungerar väl för patienter och brukare. Det som presenteras i dag är vertygen som skapats för att göra det lätt att hitta rätt.

Det var intressant att få höra lite om processen att ta fram materialet till VIP. Åsa Höij vittnade om hur många fokusgrupper bland patienter varit inblandade. Hon berättade också att hon själv kunnat bidra med många synpunkter som verkligen tagits till vara. Anna Maria Lundberg vittnar om samma sak. I inledningen som finns med i även de övriga vård och instatsprogrammen har de haft ett inflytande så att man tar upp att brukarinflytande ska finnas på alla nivåer.

Delaktighet är uttryckt i ord, men också genom arbetssättet med dokumenten. 

Det finns mera material från psykiatriveckan publicerat på nätet.

https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan-2021/


onsdag 3 november 2021

Intervju med Kurt Nyberg


Region Uppsala (f d Landstinget) har gjort ett antal filmer om de olika brukarföreningarna i Uppsala län med Ulrika Thoresten som intervjuare.

Denna gång intervjuade Ulrika IFS:s ordförande Kurt Nyberg om vad IFS gör och vilka kategorier människor som finns med i föreningen och vad föreningen främst gör för sina medlemmar. Han berättade också om den stigmatisering som schizofreni och andra psykoser innebär och att det inte alltför sällan gör att patienter med helt andra sjukdomar diskrimineras och får sämre vård eller ingen vård alls för allvarliga hjärt-och cancersjukdomar t ex.

Se filmen här