onsdag 24 november 2021

Samtal om verktyg för delaktighet


 Det händer en hel del inom styrningen av psykosvården som skall omskapas till att bli en personcentrerad. Det torde innebära att patienterna får en större delaktighet i vården. Dag 1 under psykiatriveckan 2021 handlade om delaktighet dels genom delat beslutsfattande men också genom en effektivare kunskapsförmedling. Det hölls ett mycket intressant samtal kring tre samspelande instrument för kunskapsstyrning när det gäller psykosvård bl a. Det handlar om socialstyrelsens riktlinjer, Vård och insatsproggrammen (VIP) och olka vårdförlopp. Riktlinjerna står för rekommendationerna, VIP handlar om hur man kan göra och vårdförloppen om när man kan eller bör göra en insats. Se samtalet här: Länk

De tre som pratade var väl insatta i arbetet. – Ulrika Toresten, representant i lokal arbetsgrupp (LAG) och nationell arbetsgrupp (NAG) Schizofreni, jobbar på Region Uppsala, Åsa Höij, Hjärnkollambassadör Stockholms län samt representant i nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni och Anna-Maria Lundberg, tidigare representant för NSPH i Nationell arbetsgrupp om ångest och depression.

Vård och insatsprogrammet Schizofreni finns för dig som är patient, närstående, eller på något sätt jobbar med personer som har schizofreni. Det handlar om allt som har vård och stöd när det gäller schizofreni att göra och är kvalitetssäkrat material. Vård och insatsprogrammen är tillgängliga direkt i din dator på en ganska användarvänlig webbplattform. 

Vård och insatsprogrammen är fulla av information som går att söka på ett bra sätt. Det finns program för flera diagnoser än schizofreni, men vi har i den Lokla Arbetsgruppen för schizofreni använt programmet för schizofreni i diskussionerna om vårdförlopp för nyinsjuknade. I denna grupp har IFS Uppsala en representant ända sedan den startde. Vi var också med i diskussionerna kring Socialstyrelsens nya riktlinjer som kom 2019. Då konstaterade vi att det finns stora krav på kommuner och regional vård att skapa samverkan som fungerar väl för patienter och brukare. Det som presenteras i dag är vertygen som skapats för att göra det lätt att hitta rätt.

Det var intressant att få höra lite om processen att ta fram materialet till VIP. Åsa Höij vittnade om hur många fokusgrupper bland patienter varit inblandade. Hon berättade också att hon själv kunnat bidra med många synpunkter som verkligen tagits till vara. Anna Maria Lundberg vittnar om samma sak. I inledningen som finns med i även de övriga vård och instatsprogrammen har de haft ett inflytande så att man tar upp att brukarinflytande ska finnas på alla nivåer.

Delaktighet är uttryckt i ord, men också genom arbetssättet med dokumenten. 

Det finns mera material från psykiatriveckan publicerat på nätet.

https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan-2021/


onsdag 3 november 2021

Intervju med Kurt Nyberg


Region Uppsala (f d Landstinget) har gjort ett antal filmer om de olika brukarföreningarna i Uppsala län med Ulrika Thoresten som intervjuare.

Denna gång intervjuade Ulrika IFS:s ordförande Kurt Nyberg om vad IFS gör och vilka kategorier människor som finns med i föreningen och vad föreningen främst gör för sina medlemmar. Han berättade också om den stigmatisering som schizofreni och andra psykoser innebär och att det inte alltför sällan gör att patienter med helt andra sjukdomar diskrimineras och får sämre vård eller ingen vård alls för allvarliga hjärt-och cancersjukdomar t ex.

Se filmen här

onsdag 6 oktober 2021

Ett annorlunda syskonskap - föreläsning hos VOF

 Se hemsida för Föreningen Vetenskap och Folkbildning : https://www.vof.se/kalendarium/ett-annorlunda-syskonskap/

Välkommen till en öppen och kostnadsfri föreläsning om schizofreni med docent och universitetslektor Åsa Konradsson Geuken!

Tid: 19 okt 2021, kl 18:00 - 19:30


Min bror lider av schizofreni. Ett annorlunda syskonskap – livskvalitet, ekonomi och mediciner

Åsa Konradsson-Geuken har funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Hon bedriver idag forskning vid Uppsala universitet inom fältet för schizofreni och har stor nytta av erfarenheterna med sin bror. Föreläsningen kommer innehålla fakta om schizofreni, livskvalitet och behandling. Åsa kommer också att berätta om hur det var att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne.

Åsa Konradsson-Geuken, docent och universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet.

Plats: Mallas sal, Stadsbiblioteket i Uppsala.

Samarrangörer: Folkuniversitetet, Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala.

Föreläsningen sänds även digitalt via Vetenskap och Folkbildnings Youtube-kanal (ingen anmälan krävs). Efter livesändningen kommer en inspelad version av föreläsningen, under en tid, att finnas tillgänglig via samma Youtube-kanal.

Kostnadsfritt och öppet för alla!

Föreläsningen genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.onsdag 22 september 2021

Öppen linje

 Nu kan IFS erbjuda dig som vill prata privat med en IFS-medlem, att ringa måndagar eller torsdagar 18 - 20. Linjen är menad som kamratstöd till dig som har det besvärligt på det ena eller andra sättet. Personen du pratar med har naturligtvis tystnadsplikt.

Tel: 079 30 28 790.

Välkommen med dina undringar och frågor som du inte kan delge någon annan. Vi ger er vårt öra och förhoppningsvis vårt stöd.

Se mer i Medlemsblad 4

Besök hos Tim och Anna-Lena Öhlund

 Vi har blivit hembjudna till Tim och Anna-Lena och till deras trädgård på landet beläget vid Djurby Gård i Litslerna socken. Här får vi ta del av deras spännande trädgård där de odlar det mesta. De bedriver också försäljning av sitt stora förråd av produkter nere i Uppsala. Vi gör en liten vandring bland alla sköna grönsaker och blommor och bjuds därefter på go'fika.

Samling vid busstationenen kl 12.30 och linje 804 mot Enköping, Västerås.

Välkomna!

Se mer i Medlemsblad 4

Skördefest

18 oktober kl 17 har så IFS sin årliga skördefest när vi avnjuter hemodlat, hemlagat, hembakat och något köpt. Välkomna till Verkstan, Alsikegatan 6. (ta buss 10 till Bolandsgatan Det blir allsång med Bo och Maj på gitarr respektive fiol, så det lär bli bra stämning. Kom som du är. Har du problem med att så i trappor finns hjälp att få.


Anmälan krävs! Ring Linda: 073 690 29 46 eller mail: linda,sundell12@gmail.com


Välkomna!

I samarbete med  logotyp Se mer i Medlemsblad 4

tisdag 15 juni 2021

Digitalt Medlemsmöte - Om delaktighet och vårdens processer.

Tisdag 15 juni kl 18 digitalt

Karolina Mark var vår gäst. Hon är projektledare för Patient och brukarmedverkan i Uppsala län.
Detta projekt har stöd i Regionens Riktlinjer som fastställts av HSVO. Detta är viktiga sidor att titta på. På den första visas olika arrangemang som projektet gjort och ska göra. Riktlinjerna är också ett vikitgt dokument som vi kan stödja oss på när vi arbetar för att få en starkare delaktighet.

Vården skall numera vara personcentrerad och beslutsfattandet delat. Hur är det med den saken? Känner vi oss sedda som personer, blir vi lyssnade på och får vi tillräcklig information för att kunna fatta bra beslut.


Delaktighet är viktigt både för patienter och anhöriga, men också för vårdens utveckling. Det hänger också ihop med mänskliga rättigheter, det är viktigt att vi blir behandlade så att vi känner oss respekterade. Delaktighet ska finnas på individnivå, men också på verksamhetsnivå och på systemnivå. Det är där föreningarna verkar. Vi behöver prata med våra medlemmar om dessa frågor för att kunna representera väl i de samråd där vi deltar.


Det har kommit nya hjälpmedel för att stödja vår delaktighet. Vård och insats programmen finns på nätet numera. Där kan man smidigt söka fram vilka vårdalternativ som är tillgängliga: https://www.vardochinsats.se/schizofreni-och-liknande-tillstaand/ 


En viktig bok som finns tillgänglig på webben är Handbok i brukarinflytande: https://nsphig.se/projekt/vastkom/handbok-i-brukarinflytande/ 


2018 fick NSPH i Göteborg i uppdrag av  de västsvenska kommunalförbundens samorganisation att ta fram en handbok i hur man kan arbeta med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Boken riktar sig i första hand till verksamheter i kommun, region och myndigheter samt brukarorganisationer, men vissa delar kan vara läsbara för alla. Jag rekommenderar ss 39-41 där jag hämtat detta citat: 


“Många patienter, brukare och anhöriga vittnar om effekterna av att befinna sig i undermaktsordning i förhållande till någon annan som kan påverka ens liv och vardag. Det kan handla om oro för vad som kan hända om man säger fel saker eller missförstår situationer. Det kan handla om känslan att bli bedömd i allt man gör och säger. Det kan handla om frustrationen att inte veta vad som sägs, skrivs och beslutas om en bakom stängda dörrar – eller att inte ha mandat att påverka detta. 


Alla dessa faktorer – stigma, självstigma, skam och undermaktsordning – skapar osynliga barriärer i mötet mellan människor.”Psykiatrin har oss vårdnadstagare och anhöriga som kunder och precis som med alla andra kunder har vi rätt att ställa krav och ha förväntningar på vad vården har att erbjuda oss. 


Vid öppenvårdskontakter bör varje individ ha en samordnare samt ha teammöten där aktörer från olika samhällsområden som berör individen samlas för gemensamma planeringsronder. Exempel på aktörer är Träffpunkter, AF Rehab och Försäkringskassan. Tillsammans med brukaren av dessa tjänster ska beslut tas och inte ovanför huvudet på denna..


Inom slutenvården är det viktigt att patienten har en egen kontaktperson vilket inte alltid finns. Även de anhöriga bör ha rätt att tala med kontaktpersonen. Patienten/brukaren och den anhöriga behöver tas på största möjliga allvar och med hänsyn till varje persons styrkor och svagheter. 

onsdag 5 maj 2021

Självvald inäggning 17 maj kl 18.00

Föreläsningen inspelad  här. Klicka Se pdf: Klicka

 Självvald inläggning innebär att patienter själva får möjlighet att besluta när de vill läggas in i heldygnsvården genom en skriftlig överenskommelse med sin öppenvårdsmottagning och heldygnsvårdsavdelning. Patienterna bedömer själva sitt vårdbehov och kan komma direkt till avdelningen som har en vårdplats avsatt enbart för självvald inläggning. På flera platser i Norge har psykiatrin länge erbjudit självvald inläggning för patienter med psykossjukdomar, och även i Stockholm har det testats och utvärderats som ett av tre projekt sedan 2014. Resultaten går i linje med det som tidigare setts i Norge: att patienterna har fler frivilliga vårdtillfällen i psykiatrin, men utan att det totala antalet dagar i heldygnsvård ökar. Samtidigt har de färre vårdtillfällen och vårddygn i tvångsvård jämfört med innan de fick tillgång till självvald inläggning.


Nu införs självvald inläggning på bred front i Region Stockholm för samtliga patienter med svårare psykiatriska tillstånd där det samtidigt finns ett stort behov av heldygnsvård.

Föreläsningen kommer bland annat att innehålla en beskrivning om hur arbetssättet med självvald inläggning ser ut samt presentera resultaten från den utvärdering som sammanställts för projektet självvald inläggning för patienter med psykossjukdomar."

tisdag 4 maj 2021

5 minuter 5 maj Våga prata om psykisk ohälsa

Idag är det kampanjdag för Hjärnkoll. Vi var några stycken som skulle spela in en film om att vara med i IFS och tala om våra erfarenheter. Tyvärr glömde jag att trycka på rätt knapp, så det blev ingen film. 

Men det har stort värde att dela sina erfarenheter med andra i en förening. Man kan finna lösningar för sitt eget liv, eller upptäcka värdet av det man varit med om och dela saker som är svåra att prata med vem som helst om.  

Jag Kurt gjorde i alla fall en film med min mobil och lade upp på Facebook och Youtube https://youtu.be/OGnX450tt0I

söndag 25 april 2021

Självvald inläggning - Maria Smitmanis Lyle 17 maj kl 18


 Måndag 17 maj kl 18. Maria Smitmanis Lyle bjuder på en digital föreläsning i IFS mötesrumVårt föreläsningsrum

Maria Smitmanis Lyle är samordnare för arbetet med självvald inläggning på Centrum för psykiatriforskning. Centrets uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning och utveckling som bidrar till kvalitetssäkring och implementering av evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården. Maria är Leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska psykiatrisk vård.

Självvald inläggning tillämpas bl a i Stockholms län inom ramen för forskning. En rapport om denna typ av vård, med fokus på psykospatienter, publicerades 2017. Den rapporterar om goda resultat och forskningen fortsätter. “Resultaten från Norge visade att den sammanlagda inläggningstiden minskade med en tredjedel, trots att inläggningsfrekvensen ökade, och att den sammanlagda tiden för tvångsvård halverades.“ 

Resultat av projektet i Sverige var bl a att  tidigare destruktiva och farliga sätt att hantera sjukdomssymptom och ångest hade ersatts av att vända sig till avdelningen då processen att bli inlagd blivit enklare genom självvald inläggning. Detta kontrakt (som upprättas vid inläggning) upplevdes som positivt och vetskapen om möjligheten att lägga in sig gav en känsla av lättnad och trygghet. Även att visas tilltro från vården var en viktig positiv upplevelse och flera patienter uttryckte en känsla av att vara värda något mer än de känt inom traditionell vård.

Självbestämmandet över inläggning och medicinering upplevdes vidare som något mycket positivt och patienterna ansåg att de hade mer att säga till om vid självvald inläggning jämfört med traditionell inläggning.   


onsdag 14 april 2021

Löpningen som inspirerande centralpunkt Måndag 19 april kl 18

Patrick Bergenvall som är en av drivkrafterna bakom Öppen Scen på Verkstan, berättar om sitt liv med långdistanslöpning som sin väg till bra mående. Han bortser från det mesta som inte gör honom glad, han springer i skogen och motionerar på annat sätt när det går. Hans innebandylag har tagit paus under pandemin annars är han fullt engagerad även där.

lördag 20 mars 2021

Förbundsjuristen får ordet 24 mars kl 18.oo

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist berättar om vad hon gör och vanliga frågor som hon får. Bland annat om God man-problematiken som vissa av våra medlemmar har varit med om. Komoch ställ frågor.

Digitalt Onsdag 24 mars kl 18.oo i Vårt föreläsningsrum

Se hennes powerpoint och hör föreläsningen  


onsdag 10 mars 2021

Telefonen till akutpsykiatrin

Har du erfarenhet av att ringa till akuten? Hur tycker du att det fungerar? Bör det finnas möjligheter att kontakta akuten istället för att åka in och sätta sig i väntrummet?

Psykiatrin försöker strypa telefonerandet till akuten som har ökat de senaste åren och speciellt sedan den Nationella Hjälplinjen lades ner i början av förra året. Man har tagit bort telefonnumret på hemsidan och hänvisar de som vill nå akuten till växeln. Detta lär inte vara populärt hos personalen på akuten, eftersom det blir en internlinje som används då.

Attention i Uppsala har startat en namnlista för att uppvakta sjukhusstyrelsen med en begäran att det borde finnas en person som är ansvarig för en telefonlinje direkt till akutpsykiatrin. Så här skriver man: Personalen kan med nuvarande bemanning sällan svara i telefonen, och på telefonsvararen hänvisar man till 1177 och 112 eller ett fysiskt besök på akutmottagningen.  

1177 för Region Uppsala har klart och tydligt sagt att de inte kan hantera den här typen av samtal och vill i stället göra det omvända, det vill säga hänvisa till specialistpsykiatrin. De ser heller inte att det är realistiskt att utbilda sin personal eftersom detta skulle behöva ske över hela landet (se UNT 20/2).  

Att ringa 112 upplevs av många som dramatiskt och därför sällan ett alternativ.

Listan hade den 10/3  417 underskrifter. Om ni går in på länken så kan ni följa antalet.

söndag 7 mars 2021

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

 Återhämtningsguiden för anhöriga kom ut i Höstas. Den är producerad av NSPH Skåne. Innehållet är spännande med många individuella vittnesmål av hur det kan vara att vara anhörig. Vi har den tillgänglig i Brukarföreningarnas rum i  Psykiatrins Hus där vi håller öppet onsdagar 12-16.

"Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen."

onsdag 3 februari 2021

Att vara förvaltare till en anhörig

 Förvaltarskap och att vara förvaltare till en anhörig

Tisdag 9 februari kl 18:00 föreläsning via web

Se PDF från färeläsningen

Yar är förvaltare åt sin anhörige. Hon kommer berätta om sina erfarenheter så här långt av att vara förvaltare. 

Hon kommer bland annat berätta lite om vad förvaltarskapet innebär rent praktiskt och också hur hon tycker att det är att vara  anhörig och förvaltare.

Hennes presentation kommer vara ca 15-20 minuter lång och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor


Varmt välkomna!

onsdag 20 januari 2021

Studiecirklar planerade

Webbbaserad studiecirkel om bemötande

IFS planerar en webbaserad studiecirkel som utgår från Rättighetslistan, även kallad Förväntanslisten som koncentrerar sig på hur vi blir bemötta och vad vi kan kräva när vi möter vården. Vi har tryckt upp en liten broschyr som finns att hämta på olika träffpunkter i Uppsala .Du kan också hämta broschyren på Psykiatrins Hus, Brukarföreningarnas rum onsdagar kl 12-15. Både själverfarna, anhöriga och profession är välkomna att delta i cirkeln. Ni är välkomna att redan nu anmäla intresse till Kurt Nyberg: e-post kurt55nyberg@gmail.com eller tel 073 073 46 52.

Studiecirkeln planeras in i vår och vi återkommer med mer detaljerad information i nästa Medlemsblad.

 

Webbaserad anhörigcirkel tillsammans med Röda Korset

Det har länge varit på tal med ett samarbete mellan IFS och Röda Korset. Nu ser det ut att bli av! Det kommer att bli en renodlad anhörigcirkel vilket vi har flaggat för under en längre tid. Vi har anledning att tro att det finns ett stort behov av en sådan cirkel och att den digitala webblösningen på träffarna kan fungera väldigt väl. Vi planerar för fem träffar ev. fler om deltagarna vill. Max 8 deltagare. Anmäl intresse senast 10 mars till Linda Sundell: e-post linda.sundell12@gmail.com eller tel 073 690 29 46 (telefon endast kvällstid) eller Anki Kärker,anhorigstod.uppsala@redcross.se, tel 073 444 84 66

Anhörig är du som stöttar någon med psykosproblematik och är släkt, förälder, barn, kompis, granne eller partner.

Kursen startar 17 mars kl 18-20.


Webbföreläsningar 9 feb och 24 mars

 Hur kan man delta i webbföreläsningarna?

Man kan vara med på föreläsningarna via dator i vårt digitala Cisco-rum eller anknyta till dessa med sin vanliga telefon. Länken finns på vår hemsida ifs-uppsala.se till höger under rubriken Adresser och länken heter “Vårt Föreläsningsrum”. 


Förvaltarskap och att vara förvaltare till en anhörig

Tisdag 9 februari kl 18:00


Yar Shakely är sedan maj 2020 förvaltare åt sin anhörige. Hon kommer berätta om sina erfarenheter så här långt av att vara förvaltare. 

Hon kommer bland annat berätta lite om vad förvaltarskapet innebär rent praktiskt och också hur hon tycker att det är att vara  anhörig och förvaltare.

Hennes presentation kommer vara ca 15-20 minuter lång och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.


Förbundsjuristen får ordet 

Onsdag 24 mars kl 18.oo

I mars har vi bjudit in Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist, för att berätta om vad hon gör och diskutera vanliga frågor som hon får, bland annat om God man-problematiken som vissa av våra medlemmar har varit med om.onsdag 13 januari 2021

Webbföreläsning om Hälsoprojektet på Psykiatrins Hus

Om hälsoprojektet på Psykiatrins Hus

Vi hade en föreläsning den 18 januari med två medverkande: Lena Linder, sjuksköterska och projektledare för projektet ”Förbättrade levnadsvanor vid psykisk sjukdom” och Melissa Svesse, hälsopedagog, med ansvar över träningslokalen på våning 5, Psykiatrins hus. Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan primärvård och specialistpsykiatri finansierat av Socialstyrelsen. Lena presenterade slutrapporten för projektet, vad de har gjort och hur det gått. Melissa talade om ”Att minska tröskeln till motion för patienter inom psykiatrin”. Bland annat har man erbjudit dans både live och på film. Här är länken.

Lena Linder gjorde en genomgång av det som pågått i Psykiatrins Hus under tre år. Projektets syfte var att förbättra kroppslig hälsa hos patienter med psykisk sjukdom genom att förebygga och förbättra ohälsosamma levnadsvanor. Det skulle också skapa samarbetsytor mellan primärvård, specialistvård, kommun, patientföreningar. På det sättet skulle projektet nå ut med sina åtgärder. Det har också blivit en rad aktiviteter som patienter kunnat pröva. Dans, Sömnskola, Tobaksavvänjning, Goda matvanor och Fysisk aktivitet är bara några av de saker som man sysslat med. Man har också haft kontakter med kommuner och arbetat med att få en fungerande hantering av dåliga levnadsvanor i primärvården. IFS har varit engagerade i projektet och deltagit i styrgruppen.

Man måste vara patient i Psykiatrins Hus för att använda verksamheten på plan 5. Behandlare måste godkänna och sända patienter via journalsystemet. Hälsocoachen Melissa är inte anställd av projektet längre eftersom det är slut, men har jobbet kvar på andra medel, ekonomin är dock svår och man hoppas på förlängning av hennes tjänst efter mars. Nu är plan 5 fullbokad av tränande, så det skulle vara tråkigt om verksamheten upphörde. Brukarföreningarna kan sprida meddelandet om hälsoarbetet på våning 5 till sina medlemmar så att de kan efterfråga det.

Vad har varit speciellt med Uppsalas hälsoarbete? Alla liknande projekt har konstaterat ett behov av samarbete mellan primärvård och specialistpsykiatri. I Uppsala har de tagit in rörelsen i Psykiatrins Hus och det har gett en extra effekt. Man har också lärt av andra t ex Upplands Väsby vad som funkar och inte.

Hur funkar det med träning på plan 5 under covid pandemin? Lokalerna är relativt stora,man har bara 3-4 deltagare och man desinficerar ytor och händer. Det handlar även om att hitta ut med de nya vanorna i samhället utanför. Melissa bör till exempel träffa Kalle som håller i promenaderna för Balans och IFS tycker vi. Melissa har gjort ett löpprogram åt en person som ville ha det. Så att patienten kan träna på egen hand. Hon kan även följa med till ett gym i på stan om man behöver det.

Att jobba med uppföljning är viktigt. Melissa ringer upp patienter som varit borta och kollar hur det går. Den sociala gemenskapen betyder mycket och att känna sig saknad är ett framgångsrecept. Träningen är inte prestationsinriktad. Känslan är central när det gäller träning och goda vanor.

Tid: 18 januari kl 18-20

Här är länken till föreningens Ciscorum

Länk till rummet: https://mindspacecloud.com/invited.sf?id=302169623&secret=T5QYrwBBdLqDKxQLkliwjA
För deltagande via telefon: 010-510 51 55 och ange mötes-ID 302169623. Avsluta med #
-

Medverkande :

Lena Linder, sjuksköterska och projektledare för projektet ”Förbättrade levnadsvanor vid psykisk sjukdom”. En samarbetsprojekt mellan primärvård och specialistpsykiatri finansierat av Socialstyrelsen. Lena presenterar slutrapporten för projektet- vad vi har gjort och hur det gått.

Melissa Svesse, Hälsopedagog. ” Att minska tröskeln till motion för patienter inom psykiatrin”. Melissa är idag verksam som hälsopedagog på plan 5, Psykiatrins hus och kommer även att berätta om de aktiviteter som erbjuds där.


VÄLKOMNA!