onsdag 13 april 2022

Kommande aktiviteter med IFS

Besök på  Infoteket  den 25 april kl 15.30
IFS gör ett livebesök på Infoteket som ligger vid Kungsgärdets vårdcentral. Vi gör besöket den 25 april kl 15.30.

 Matlagning med IFS den 16 maj kl 18-20 
Kvällsöppet på Valegården/Verkstan med enkel matlagning 16 maj kl 18-20 Vi gör förrätt, huvudrätt och efterrätt vegetarisk måltid.

Sommarfest 8 juni kl 18.00 
På Valegården/Föreningen Verskstan.  Michael Jestin Funktionsrätt Uppsala kommun kommer som gäst,

Har du några tankar om vad vi kan prat med politiker om
Vi skrev det här brevet till föreningarna i Brikarnätverket och söker samarbete.

Finns intresse i er förening för att vara med och anordna en träff med politiker som handlar specifikt om psykiatrifrågor i vård och omsorg?


På NSPH-mötet den 7 april väckte IFS frågan om det fanns intresse/planer i föreningarna om att driva frågor gentemot politiken inför valet i höst. Vill er förening göra gemensam insats för att påverka politiken? Svara senast 30 april till info@ifs-uppsala.se så börjar vi planera ett möte.

Eftersom vi erfarit att psykiatrins budget är väldigt begränsad, så att det inte finns möjlighet att genomföra politikers eller föreningars förslag, så vill vi ha en diskussion med politiken om hur medel ska fördelas. Psykiatriambulansen(PAM), Peer Support och självvald inläggning är några exempel på förslag som kan förbättra tillgänglighet och brukarinflytande i linje med nationella satsningar. 

Självvald inläggning är en metod som förvandlar patientens syn på inläggning och som forskningen visar minskar antalet inläggningsdagar och framför allt minskar behov av tvångsvård. Forskning har bedrivits bland annat i Stockholm och det har resulterat i att politiken där har bestämt att självvald inläggning ska praktiseras på varje psykiatrisk klinik med slutenvård.

Peer supporters har vi fått upp på HSVOs dagordning, men vi behöver försäkra oss om att pengar öronmärks för denna typ av tjänster. Det är en viktig erfarenhet som gjorts i andra delar av landet

Under benämningen prehospital vård har man utrett PAM och funnit att det inte finns tillräckliga medel för en sådan. Därför planerar psykiatrin för mobila team. Det gäller att kvaliteten på dessa mobila team blir tillfredsställande för olika patienters behov.  Till exempel i Socialstyrelsens riktlinjer för Schizofreni finns mobil verksamhet väl beskriven och har hög prioritet. Den inledande kostnaden kan vara hög men man räknar med att resultatet blir bättre omhändertagande och mindre antal inläggningar som på sikt ger flera vinster i form av minskade kostnader och bättre mående hos patienterna.

onsdag 6 april 2022

torsdag 24 februari 2022

Peer Support fungerar i Borås 21 mars kl 18.00

 Föreläsning Måndag 21 mars kl 18.00. Digitalt möte i Vårt föreläsningsrum

Personlig Egenerfaren Resurs, en Peer, är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin. Det är en anställd med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som fungerar som kamratstödjare åt en eller flera patienter som behöver lite extra stöd förutom från den ordinarie personalstyrkan.

Stefan Scott-Johansson är en Peer inom psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Han kommer att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter av att vara kamratstödjare.  

Medverkar gör också Magnus Skog, verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin på SÄS i Borås.

Psykiatrin i Uppsala är nu intresserade av att veta hur Peer Support fungerar så vi får se vad som händer. 

Anmäl dig till Linda 073 690  29 46, e-post: linda.sundell12@gmail.com


 

 


onsdag 16 februari 2022

Årsmöte för IFS Uppsala län 21 februari kl 18.00

IFS kommer att hålla årets årsmöte helt digitalt. Årsmöteshandlingarna finner du här nedan:

 
Anmäl dig till årsmötet genom att skriva till  

onsdag 9 februari 2022

Möte om brukarinflytande 15 febrari kl 18.00

 Välkommen till Vårt föreläsningsrum. Vi gästas av Karolina Mark och vi kommer bland annat att ta upp tanken nedan. 

 

Ett Brukarråd för psykiatri med Sjukhuset, Regionen och Kommuner

  • Brukarföreningarna har inte energi för att vara med på brukarråd på onödiga nivåer
  • Det behövs en möjlighet för föreningarna att möta alla som har inverkan på vård och omsorg.
  • Föreningarna har många erfarenheter som knyter an till världen utanför sjukhuset
  • Socialstyrelsens riktlinjer är ett viktigt redskap för att påverka vården.
  • Riktlinjerna fokuserar en del på samverkan mellan Regionen och kommunerna

Hur kan vi som förening vara med att påverka utvecklingen av vård och omsorg inom psykiatri och socialpsykiatri? Vi får reda på en hel del saker när vi pratar med våra medlemmar. Det kan handla om människors besvär med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, sjukvård, boendestöd, socialtjänst, god man etc. Människor är helt enkelt inte bara psykiatripatienter, trots att de har en diagnos. De använder en hel del av det samhällsstöd som finns och de upplever dess för- och nackdelar.

Vi kallar oss för brukarföreningar, dels för att vi representerar brukare(användare) men också för att vi deltar i brukarråd. En brukare är mer än en patient, det handlar om att utnyttja en rad av samhällets resurser, där sjukvården bara är en av facetterna. Ett brukarråd för psykiatri bör behandla alla aspekter av samhällsstöd för att ge deltagarna ett rimligt fokus.

Därför borde man utvidga brukarrådet för verksamhetsområde psykiatri till att omfatta deltagare från Akademiska sjukhuset, Regionens kunskapsstyrning och kommunerna. Eventuellt borde även FK, AF, överförmyndarnämden och andra samhällsorgan vara med för att diskussionen skall bli helgjuten.

Socialstyrelsens riktlinjer betonar en starkare samverkan kring den personcentrerade behandlingen. Föreningarna kan ofta peka på riktlinjerna när de föreslå att åtgärder skall göras för att förbättra vård och omsorg. Med ett nytt bredare brukarråd skulle många vinster kunna hämtas hem.Vänligen

Kurt Nyberg Ordf IFS Uppsala

onsdag 24 november 2021

Samtal om verktyg för delaktighet


 Det händer en hel del inom styrningen av psykosvården som skall omskapas till att bli en personcentrerad. Det torde innebära att patienterna får en större delaktighet i vården. Dag 1 under psykiatriveckan 2021 handlade om delaktighet dels genom delat beslutsfattande men också genom en effektivare kunskapsförmedling. Det hölls ett mycket intressant samtal kring tre samspelande instrument för kunskapsstyrning när det gäller psykosvård bl a. Det handlar om socialstyrelsens riktlinjer, Vård och insatsproggrammen (VIP) och olka vårdförlopp. Riktlinjerna står för rekommendationerna, VIP handlar om hur man kan göra och vårdförloppen om när man kan eller bör göra en insats. Se samtalet här: Länk

De tre som pratade var väl insatta i arbetet. – Ulrika Toresten, representant i lokal arbetsgrupp (LAG) och nationell arbetsgrupp (NAG) Schizofreni, jobbar på Region Uppsala, Åsa Höij, Hjärnkollambassadör Stockholms län samt representant i nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni och Anna-Maria Lundberg, tidigare representant för NSPH i Nationell arbetsgrupp om ångest och depression.

Vård och insatsprogrammet Schizofreni finns för dig som är patient, närstående, eller på något sätt jobbar med personer som har schizofreni. Det handlar om allt som har vård och stöd när det gäller schizofreni att göra och är kvalitetssäkrat material. Vård och insatsprogrammen är tillgängliga direkt i din dator på en ganska användarvänlig webbplattform. 

Vård och insatsprogrammen är fulla av information som går att söka på ett bra sätt. Det finns program för flera diagnoser än schizofreni, men vi har i den Lokla Arbetsgruppen för schizofreni använt programmet för schizofreni i diskussionerna om vårdförlopp för nyinsjuknade. I denna grupp har IFS Uppsala en representant ända sedan den startde. Vi var också med i diskussionerna kring Socialstyrelsens nya riktlinjer som kom 2019. Då konstaterade vi att det finns stora krav på kommuner och regional vård att skapa samverkan som fungerar väl för patienter och brukare. Det som presenteras i dag är vertygen som skapats för att göra det lätt att hitta rätt.

Det var intressant att få höra lite om processen att ta fram materialet till VIP. Åsa Höij vittnade om hur många fokusgrupper bland patienter varit inblandade. Hon berättade också att hon själv kunnat bidra med många synpunkter som verkligen tagits till vara. Anna Maria Lundberg vittnar om samma sak. I inledningen som finns med i även de övriga vård och instatsprogrammen har de haft ett inflytande så att man tar upp att brukarinflytande ska finnas på alla nivåer.

Delaktighet är uttryckt i ord, men också genom arbetssättet med dokumenten. 

Det finns mera material från psykiatriveckan publicerat på nätet.

https://uppsala.hjarnkoll.se/psykiatriveckan-2021/


onsdag 3 november 2021

Intervju med Kurt Nyberg


Region Uppsala (f d Landstinget) har gjort ett antal filmer om de olika brukarföreningarna i Uppsala län med Ulrika Thoresten som intervjuare.

Denna gång intervjuade Ulrika IFS:s ordförande Kurt Nyberg om vad IFS gör och vilka kategorier människor som finns med i föreningen och vad föreningen främst gör för sina medlemmar. Han berättade också om den stigmatisering som schizofreni och andra psykoser innebär och att det inte alltför sällan gör att patienter med helt andra sjukdomar diskrimineras och får sämre vård eller ingen vård alls för allvarliga hjärt-och cancersjukdomar t ex.

Se filmen här