onsdag 5 maj 2021

Självvald inäggning 17 maj kl 18.00

Föreläsningen inspelad  här. Klicka Se pdf: Klicka

 Självvald inläggning innebär att patienter själva får möjlighet att besluta när de vill läggas in i heldygnsvården genom en skriftlig överenskommelse med sin öppenvårdsmottagning och heldygnsvårdsavdelning. Patienterna bedömer själva sitt vårdbehov och kan komma direkt till avdelningen som har en vårdplats avsatt enbart för självvald inläggning. På flera platser i Norge har psykiatrin länge erbjudit självvald inläggning för patienter med psykossjukdomar, och även i Stockholm har det testats och utvärderats som ett av tre projekt sedan 2014. Resultaten går i linje med det som tidigare setts i Norge: att patienterna har fler frivilliga vårdtillfällen i psykiatrin, men utan att det totala antalet dagar i heldygnsvård ökar. Samtidigt har de färre vårdtillfällen och vårddygn i tvångsvård jämfört med innan de fick tillgång till självvald inläggning.


Nu införs självvald inläggning på bred front i Region Stockholm för samtliga patienter med svårare psykiatriska tillstånd där det samtidigt finns ett stort behov av heldygnsvård.

Föreläsningen kommer bland annat att innehålla en beskrivning om hur arbetssättet med självvald inläggning ser ut samt presentera resultaten från den utvärdering som sammanställts för projektet självvald inläggning för patienter med psykossjukdomar."

tisdag 4 maj 2021

5 minuter 5 maj Våga prata om psykisk ohälsa

Idag är det kampanjdag för Hjärnkoll. Vi var några stycken som skulle spela in en film om att vara med i IFS och tala om våra erfarenheter. Tyvärr glömde jag att trycka på rätt knapp, så det blev ingen film. 

Men det har stort värde att dela sina erfarenheter med andra i en förening. Man kan finna lösningar för sitt eget liv, eller upptäcka värdet av det man varit med om och dela saker som är svåra att prata med vem som helst om.  

Jag Kurt gjorde i alla fall en film med min mobil och lade upp på Facebook och Youtube https://youtu.be/OGnX450tt0I

söndag 25 april 2021

Självvald inläggning - Maria Smitmanis Lyle 17 maj kl 18


 Måndag 17 maj kl 18. Maria Smitmanis Lyle bjuder på en digital föreläsning i IFS mötesrumVårt föreläsningsrum

Maria Smitmanis Lyle är samordnare för arbetet med självvald inläggning på Centrum för psykiatriforskning. Centrets uppdrag är att producera internationellt konkurrenskraftig forskning, tillhandahålla utbildning och utveckling som bidrar till kvalitetssäkring och implementering av evidensbaserade metoder i den psykiatriska vården. Maria är Leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska psykiatrisk vård.

Självvald inläggning tillämpas bl a i Stockholms län inom ramen för forskning. En rapport om denna typ av vård, med fokus på psykospatienter, publicerades 2017. Den rapporterar om goda resultat och forskningen fortsätter. “Resultaten från Norge visade att den sammanlagda inläggningstiden minskade med en tredjedel, trots att inläggningsfrekvensen ökade, och att den sammanlagda tiden för tvångsvård halverades.“ 

Resultat av projektet i Sverige var bl a att  tidigare destruktiva och farliga sätt att hantera sjukdomssymptom och ångest hade ersatts av att vända sig till avdelningen då processen att bli inlagd blivit enklare genom självvald inläggning. Detta kontrakt (som upprättas vid inläggning) upplevdes som positivt och vetskapen om möjligheten att lägga in sig gav en känsla av lättnad och trygghet. Även att visas tilltro från vården var en viktig positiv upplevelse och flera patienter uttryckte en känsla av att vara värda något mer än de känt inom traditionell vård.

Självbestämmandet över inläggning och medicinering upplevdes vidare som något mycket positivt och patienterna ansåg att de hade mer att säga till om vid självvald inläggning jämfört med traditionell inläggning.   


onsdag 14 april 2021

Löpningen som inspirerande centralpunkt Måndag 19 april kl 18

Patrick Bergenvall som är en av drivkrafterna bakom Öppen Scen på Verkstan, berättar om sitt liv med långdistanslöpning som sin väg till bra mående. Han bortser från det mesta som inte gör honom glad, han springer i skogen och motionerar på annat sätt när det går. Hans innebandylag har tagit paus under pandemin annars är han fullt engagerad även där.

lördag 20 mars 2021

Förbundsjuristen får ordet 24 mars kl 18.oo

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist berättar om vad hon gör och vanliga frågor som hon får. Bland annat om God man-problematiken som vissa av våra medlemmar har varit med om. Komoch ställ frågor.

Digitalt Onsdag 24 mars kl 18.oo i Vårt föreläsningsrum

Se hennes powerpoint och hör föreläsningen  


onsdag 10 mars 2021

Telefonen till akutpsykiatrin

Har du erfarenhet av att ringa till akuten? Hur tycker du att det fungerar? Bör det finnas möjligheter att kontakta akuten istället för att åka in och sätta sig i väntrummet?

Psykiatrin försöker strypa telefonerandet till akuten som har ökat de senaste åren och speciellt sedan den Nationella Hjälplinjen lades ner i början av förra året. Man har tagit bort telefonnumret på hemsidan och hänvisar de som vill nå akuten till växeln. Detta lär inte vara populärt hos personalen på akuten, eftersom det blir en internlinje som används då.

Attention i Uppsala har startat en namnlista för att uppvakta sjukhusstyrelsen med en begäran att det borde finnas en person som är ansvarig för en telefonlinje direkt till akutpsykiatrin. Så här skriver man: Personalen kan med nuvarande bemanning sällan svara i telefonen, och på telefonsvararen hänvisar man till 1177 och 112 eller ett fysiskt besök på akutmottagningen.  

1177 för Region Uppsala har klart och tydligt sagt att de inte kan hantera den här typen av samtal och vill i stället göra det omvända, det vill säga hänvisa till specialistpsykiatrin. De ser heller inte att det är realistiskt att utbilda sin personal eftersom detta skulle behöva ske över hela landet (se UNT 20/2).  

Att ringa 112 upplevs av många som dramatiskt och därför sällan ett alternativ.

Listan hade den 10/3  417 underskrifter. Om ni går in på länken så kan ni följa antalet.

söndag 7 mars 2021

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt

 Återhämtningsguiden för anhöriga kom ut i Höstas. Den är producerad av NSPH Skåne. Innehållet är spännande med många individuella vittnesmål av hur det kan vara att vara anhörig. Vi har den tillgänglig i Brukarföreningarnas rum i  Psykiatrins Hus där vi håller öppet onsdagar 12-16.

"Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen."